********************

احمدي نژاد : اگر آمريکا انرژي هسته اي رو از ما بگيره ما هم چند چيزو از چند نفر مي گيريم ?) دريا کنارو از

حميرا ?)اصفهان رو از معين ?)وطن رو از داريوش ?) خليج فارسو از ابي ?) آزادي رو از منصور ?)خديجه رو از

سندي ?)آمنه رو از اندي ?) و مهم تر از همه گيتار رو از شماعي زاده

********************

/ 1 نظر / 6 بازدید